Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/03/2024

Paziņojuma identifikators
0ee59618-1b70-4a3d-ab8a-fce2ebcc4d0c
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
b8b21302-be2b-4d55-abf2-39e2ebce0c3c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
11/12/2023
Mašīntulkošanas risinājuma ieviešana un uzturēšana, un pēcrediģēšanas pakalpojumi/ Implementation and maintenance of a Machine Translation solution, and post-editing services
Plānošana

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
RB Rail, info@railbaltica.org, +371 66967 171
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2023/15
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
11/12/2023
Mašīntulkošanas risinājuma ieviešana un uzturēšana, un pēcrediģēšanas pakalpojumi/ Implementation and maintenance of a Machine Translation solution, and post-editing services
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Mašīntulkošanas risinājuma ieviešana un uzturēšana, un pēcrediģēšanas pakalpojumi/ Implementation and maintenance of a Machine Translation solution, and post-editing services
Iepirkuma apraksts
Mašīntulkošanas risinājuma ieviešana un uzturēšana, un pēcrediģēšanas pakalpojumi/ Implementation and maintenance of a Machine Translation solution, and post-editing services
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
72000000-5
CPV papildkods
72200000-7, 72212740-8, 79530000-8, 72263000-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Mašīntulkošanas risinājuma ieviešana un uzturēšana, un pēcrediģēšanas pakalpojumi/ Implementation and maintenance of a Machine Translation solution, and post-editing services
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Saskaņā ar līguma 9.2.3 punktu (ja nepieciešams)./In accordance with Section 9.2.3 (if needed).
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Tulkojuma kvalitāte/Quality of the translation Kvalitātes kritērijs, kas tiks vērtēts saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.3 punktu./ Quality criterion, which will be assessed in accordance with Section 20.2 and 20.3 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 40
Kvalitāte Drošības audits/ Security audit Drošības audita prasības tiks vērtētas saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.5 punktu./ Security audit requirements will be assessed in accordance with clauses 20.2 and 20.5 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 7
Kvalitāte Tulkošanas ātrums/ Speed of translation Tulkošanas ātrums tiks vērtēts saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.6 punktu./Translation speed will be evaluated in accordance with clauses 20.2 and 20.6 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 8
Kvalitāte Saskarne/Interface Tiešsaistes pašapkalpošanās saskarne tiks vērtēta saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.7 punktu./ The online self-service interface will be evaluated in accordance with Section 20.2 and 20.7 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 4
Kvalitāte Video pamācība/ Video tutorial Papildus video pamācību pieejamība tiks vērtēta saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.8 punktu./ The availability of additional video tutorials will be assessed in accordance with Section 20.2 and 20.8 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 2
Kvalitāte Valodu pieejamība/ Language availability Baltu valodu pieejamība tiks vērtēta saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.9 punktu./ The availability of Baltic languages will be assessed in accordance with Section 20.2 and 20.9 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 3
Kvalitāte Vārdnīca/ Glossary espēja dinamiski izvēlēties un pielāgot dokumentu tulkošanai/apstrādei izmantoto vārdnīcu tiks vērtēta saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.10 punktu./ Option to dynamically choose and adjust the glossary used for document translation/processing will be assessed in accordance with clauses 20.2 and 20.10 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 1
Cena Finanšu piedāvājums/ Financial proposal Finanšu piedāvājums tiks vērtēts saskaņā ar Nolikuma 20.2 un 20.4 punktu./ The Financial proposal will be evaluated in accordance with clauses 20.2 and 20.4 of the Regulations. Precīzs punktu skaits 35
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts
Rezultāts
Cits
Lēmuma datums
14/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
Līgumi

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Lēmuma pamatojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu: pamatojoties uz 2017. gada 2. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu, kā arī Iepirkuma nolikuma 22.10. punktu, Iepirkuma komisija izvērtējot ekonomiskos un konkurences apsvērumus, 2024. gada 14. martā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, jo tam ir objektīvs pamatojums./ Justification of the decision to suspend the procurement procedure: based on the Paragraph 230 of Cabinet regulation No 107 of 28 February 2017 “Tendering Procedures or Procurement Procedures and Design Contests” and Section 22.10 of the Procurement regulations, the Procurement commission, after evaluating economic and competitive considerations, on 14th March 2024 decided to suspend the Procurement procedure, as it has an objective justification for that.