Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
03/05/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
02/05/2024

Paziņojuma identifikators
27b0164c-5bdd-456d-b938-076a63164ef4
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
3367a9e0-6e11-4afc-9797-5dae055d0302
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
atkārtota iepriekš noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
2022. gadā Latvijas Banka rīkoja atklātu konkursu "Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu " (iepirkums LB/2022/94; turpmāk – konkurss); atbilstoši konkursa rezultātiem Latvijas Banka ar konkursa uzvarētāju – Compensa Life Vienna Insurance Group SE (reģistrēta Igaunijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 10055769) 17.04.2023. noslēdza iepirkuma līgumu Nr. LB-07/2023/128 "Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu"; konkursa nolikuma 5.3. punkts paredz iespēju 3 (trīs) gadu laikā no sākotnējā līguma noslēgšanas noslēgt 2 (divus) atkārtotus līgumus, atkārtoti noslēdzamā līguma izpildes laiks (apdrošināšanas periods) – 1 (viens) gads, piemērojot sarunu procedūru, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 9. punktam.

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Laila Jūra, konkursi@bank.lv, +37167022318
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/14
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma apraksts
Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
66512200-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšana
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, ja tā kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājums ir atzīstams par saimnieciski izdevīgu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Kr.Valdemāra iela 2a, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
19/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
30/04/2025
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
750 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
750 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu
Līguma identifikators
LB-07/2024/134
Līguma noslēgšanas datums
30/04/2024
Beigu datums
30/04/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 50003958651 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
393750 EUR

Paziņojuma vērtība
393 750.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Papildu informācija
Līgums noslēgts sarunu procedūras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 9. punktam rezultātā