Paziņojums par līgumu

Publicēts
19/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
17/04/2024

Paziņojuma identifikators
29c99582-1dd7-4760-b28e-a3811d4e11c7
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
ddcd7aa8-3dbf-4720-ace0-aca7a562a020
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
25/01/2024
Būvdarbi objektā “Ugunsdzēsības depo “Ādažu militārajā bāzē” Kadagā, Ādažu novadā”
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
17/04/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Iepirkuma dokumenti.

Organizācijas nosaukums
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Organizācijas identifikators
90009225180
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1083
Organizācijas iela
Ernestīnes iela 34
Organizācijas interneta adrese
https://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Ervita Riekstiņa, ervita.riekstina@vamoic.gov.lv, +37128364380
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VAMOIC 2023/135
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvdarbi objektā "Ugunsdzēsības depo "Ādažu militārajā bāzē" Kadagā, Ādažu novadā"
Iepirkuma apraksts
Būvdarbi objektā "Ugunsdzēsības depo "Ādažu militārajā bāzē" Kadagā, Ādažu novadā"
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
07/05/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
07/05/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 30/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
2
Pārjaunojumu apraksts
2
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena cena cena Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
14 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114814
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Cita informācija
Ieinteresētajiem piegādātājiem iespējama objekta apskate 2024. gada 12. martā, plkst. 11.00. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektā, līdz 2024. gada 8. martam, plkst. 17.00 ieinteresētajam piegādātājam jānosūta uz e-pastu: Igors.Kalnacs@vamoic.gov.lv parakstītu un ieskanētu pieteikumu ar informāciju par pretendenta (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis), personām (vārds, uzvārds, personas kods), kuras piedalīsies objekta apskatē, norādot transportlīdzekļu sarakstu (marka, valsts reģistrācijas numurs). Pasūtītāja kontaktpersona Igors Kalnačs, tālrunis 26428466. Iepirkumu komisija izteiksudi darbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā - 17.04.2024 Konsolidētais darbu apjomu saraksts (skatīt EIS-ā iepirkuma komisijas 17.04.2024 sniegtās atbildes).
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641