Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
16/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
3d33ff45-88a8-41f1-a23c-b631fc4a83e6
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
0238a419-eaf4-4177-85df-cb816ac08722
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2022/73/AK

Iepirkuma nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana dienesta viesnīcās
Iepirkuma apraksts
Telpu un teritorijas uzkopšana dienesta viesnīcās

Līguma nosaukums
Telpu un teritorijas uzkopšana dienesta viesnīcās
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
25/07/2022
Līguma darbības termiņš
24/07/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003426429 SIA "Civinity Mājas Jūrmala"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
454545.46 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Līguma 3.pielikuma "Tāme un finanšu piedāvājums" grozījumi - izmaiņas sētnieka objektā ar kad.nr. 01000640116 stundas tarifa likmē
Veikto grozījumu iemesls
Pamatojoties uz 2023.gada 14. novembrī pieņemtajiem Ministra kabineta noteikumiem Nr. 657 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", ar kuriem tika izmainīta minimālā mēneša algas apmērs, Puses vienojas attiecīgi veikt izmaiņas Līguma 3. pielikumā – “Tāme un finanšu piedāvājums”, izmainot Stundas likmi (bruto) EUR/h un izteikt Līguma 4. pielikumu – “Tāme un finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā

Grozījumi veikti gan pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, gan 1.panta trešās daļas 3.punktu. Līguma 2.11.punkta nosacījumi paredz, ka ja Latvijas Republikā tiek paaugstināta valstī noteiktā minimālā stundas tarifa likme, Puses rakstveidā vienojoties var veikt ikmēneša maksas par sniegtajiem pakalpojumiem paaugstināšanu tajās sadaļās, kurās identificējama darbaspēka minimālā stundas tarifa likme.