Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
16/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
48125f45-969e-4b10-86da-49270979a5ed
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
36dc4d46-5026-458e-a82c-67e0eca62fb7
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2023/64/AK

Iepirkuma nosaukums
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi

Līguma nosaukums
Telpu, teritorijas uzkopšana, garderobistu pakalpojumi
Līguma identifikators
3-L-1/564/2023
Līguma noslēgšanas datums
18/09/2023
Līguma darbības termiņš
17/09/2025
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103924749 SIA "CHS"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
2892561.98 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
2023.gada 14. novembrī tika pieņemti Ministra kabineta noteikumi Nr. 657, kuri stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī un, ar kuriem ir veiktas izmaiņas minimālās darba algas apmērā
Veikto grozījumu iemesls
Līguma 11.punkta nosacījumi paredz, ka ja Latvijas Republikā tiek paaugstināta valstī noteiktā minimālā stundas tarifa likme, Puses rakstveidā vienojoties var veikt ikmēneša maksas par sniegtajiem pakalpojumiem paaugstināšanu tajās sadaļās, kurās identificējama darbaspēka minimālā stundas tarifa likme. Izpildītājs ar 2023.gada 8.decembra vēstuli Nr. 97 “Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem 2024.gadā” aicināja Pasūtītāju vienoties par ikmēneša līguma summas izmaiņām tajās sadaļās, kurās ietverta minimālā stundas tarifa likme, pamatojoties uz Līguma 2.11.punktu un grozījumu Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu". Vienošanās noteikumi stājas spēkā sākot ar 2024.gada 1.janvāri

Grozījumi veikti, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. un 3.punktu, Līguma 2.11.punktu, 12.10. punktu