Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
05/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
04/12/2023

Paziņojuma identifikators
4adc2ae9-fbd7-4902-b4fc-63e2e1a551b9
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
7a525639-5b23-42eb-885c-6fdafc5d0f2a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
atkārtota iepriekš noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
2021. gadā Latvijas Banka rīkoja slēgtu konkursu "Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankai" (iepirkums LB/2021/36; turpmāk – konkurss). Atbilstoši konkursa rezultātiem Latvijas Banka ar konkursa uzvarētāju – SIA "LDZ apsardze" (reģistrācijas Nr. 40003620112) noslēdza iepirkuma līgumu Nr. LB-07/2021/337 "Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankai". Konkursa nolikuma 5.3. punkts paredz iespēju 2 (divu) gadu laikā no sākotnējā līguma noslēgšanas noslēgt atkārtotu līgumu uz 1 (vienu) gadu, piemērojot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 9. punktam.

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Sandis Mackēvičs, konkursi@bank.lv, +37167022579
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB/2023/43
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Konkursa procedūra ar sarunām

Iepirkuma nosaukums
Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankai
Iepirkuma apraksts
Apsardzes pakalpojumi ēkās un to piegulošās teritorijās K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, apsardzes mobilo grupu reaģēšana uz trauksmes signāliem un pēc pasūtītāja pieprasījuma apsardzes pakalpojumi pasūtītāja rīkotajos pasākumos Rīgas pilsētas teritorijas robežās.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79710000-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankai
Iespējas un atkārtojumi
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Cena Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, K. Valdemāra ielā 1B un Latvijas Bankas rīkota pasākuma norises vieta Rīgas pilsētas teritorijā
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
05/09/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 1
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 0
Darbības termiņš
30/11/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
165000 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
165000 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankai
Līguma identifikators
LB-07/2023/347
Līguma noslēgšanas datums
29/09/2023
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/111854
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003620112 SIA "LDZ apsardze"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
165000 EUR

Paziņojuma vērtība
165000 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641