Paziņojums par līgumu

Publicēts
07/06/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
06/06/2024

Paziņojuma identifikators
51577794-f9d2-4470-9d3d-b722606371eb
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
874311f7-3b46-4ea9-a158-5346313c3e60
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
01/03/2024
Būvdarbi Slokas ielā 61, Jūrmalā
Plānošana
02/04/2024
Būvdarbi Slokas ielā 61, Jūrmalā
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
06/06/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
1.Grozīt nolikuma 13. pielikumu “Projekta dokumentācija” 2.Papildināt nolikuma 13. pielikumu “Projekta dokumentācija” 3.Grozīt Nolikuma 3.pielikumu “Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes” 4.Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešā daļā noteiktajam – 2024. gada 28. jūnija plkst.10.00 .

Organizācijas nosaukums
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Organizācijas identifikators
90001790030
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV007
Organizācijas pilsēta
Jūrmala
Organizācijas pasta indekss
LV-2015
Organizācijas iela
Dubultu prospekts 71
Organizācijas interneta adrese
https://www.siva.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/432
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Sociālā aizsardzība
Organizācijas kontaktpunkts
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 237.kabinets, pasts@siva.gov.lv, +37126602922
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
SIVA 2024/1/ANM
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Būvdarbi Slokas ielā 61, Jūrmalā
Iepirkuma apraksts
SIVA mācību centra Slokas ielā 61, Jūrmalā, pārbūve, atbilstoši Tehniskai specifikācijai (nolikuma 9.pielikums) un SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, reģistrācijas Nr.40003384943, izstrādātajam būvprojektam “Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību centra pārbūve Slokas ielā 61, Jūrmalā.” (BIS-BL-641403-17890) turpmāk tekstā – Projekta dokumentācija (nolikuma 13.pielikums).
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45100000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu un nolikumā noteikto.

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
2950636 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
28/06/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
28/06/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 21/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Kvalitāte Sertificētā speciālista ēku būvdarbu vadīšanā pieredze Atbilstoši nolikumam un nolikuma 15.pielikumam "'Vērtēšanas kritēriji un kārtība" Precīzs punktu skaits 4
Kvalitāte Līgums ar sociālo uzņēmumu Atbilstoši nolikumam un nolikuma 15. pielikumam "Vērtēšanas kritēriji un kārtība" Precīzs punktu skaits 4
Kvalitāte Līgums par darbinieku veselības apdrošināšanu Atbilstoši nolikumam un nolikuma 15. pielikumam "Vērtēšanas kritēriji un kārtība" Precīzs punktu skaits 4
Cena Cena Atbilstoši nolikumam un nolikuma 15. pielikumam "Vērtēšanas kritēriji un kārtība" Precīzs punktu skaits 88
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV007
Līguma izpildes pilsēta
Jūrmala
Līguma izpildes iela
Slokas iela 61
Līguma izpildes pasta indekss
LV-2015
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/123100
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641