Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/12/2023
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/12/2023

Paziņojuma identifikators
565a17c5-f8a2-482d-8c5a-246473da6e19
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
e17d64b0-d455-4a9b-992a-b22cba36fede
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde
Organizācijas identifikators
40900039849
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1539
Organizācijas iela
Rātslaukums 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.riga.lv/lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldības iestāde
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde , rdpi@riga.lv, +37167026773
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai pakalpojumus

Iepirkuma identifikācijas numurs
RD PIKN 2021/18
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Rīgas pilsētas pašvaldības informatīvo kampaņu mediju plānošanas un pirkšanas pakalpojumi
Iepirkuma apraksts
Rīgas pilsētas pašvaldības informatīvo kampaņu mediju plānošanas un pirkšanas pakalpojumi
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79341000-6
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Rīgas pilsētas pašvaldības informatīvo kampaņu mediju plānošanas un pirkšanas pakalpojumi Latvijas iedzīvotāju informēšanai
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā pakalpojumu cena atkarībā no mediju veida (piemēram, CPP (cena par reitinga punktu), CPRP (cena par aptveres punktu), CPM (cena par impresijām), komisija utml.), iekļaujot atlīdzību pretendentam. 1 Precīzs punktu skaits 150
Cena Kopējā informatīvās kampaņas cena (EUR) saskaņā ar konkrētās kampaņas piedāvājumu. 2 Precīzs punktu skaits 10
Kvalitāte Piedāvāto mediju plāna kvalitātes kritēriji atkarībā no mediju veida (piemēram, redzamības, prime time, drive time, affinity līmenis, mērķauditorijas aptvere utml.). 3 Precīzs punktu skaits 100
Kvalitāte Kampaņas mediju izvietošanas piedāvājuma atbilstība mērķauditorijai (t.sk., bet ne tikai mērķauditorijas segmentēšanas un tārgetācijas piedāvājums), tās pamatojums un analīze 4 Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Kampaņas mediju izvietošanas piedāvājuma taktika (t.sk., bet ne tikai ieteiktie mediji, mediju izvēlētās kombinācijas piemērotība mērķiem, budžetam, periodi un intensitāte, reklāmas apjoms katrā medijā, atbilstība produktam, mediju pirkšanas stratēģija un taktika, informācijas formātu izvēle, pamatojums un analīze, noteiktie mērķi un to sasniegšanas taktika) 5 Precīzs punktu skaits 50
Kvalitāte Kampaņas realizācijā izmantoto tehnoloģisko un mediju risinājumu mūsdienīgums, aktualitāte, atbilstība mērķiem. 6 Precīzs punktu skaits 20
Kvalitāte Reklāmas nesēju sniegto jaunāko piedāvāto iespēju (formātu, pirkšanas metožu utml.) izmantošana un to samērīgums kampaņā 7 Precīzs punktu skaits 15
Kvalitāte Piedāvājuma atbilstība Pasūtītāja sniegtajiem norādījumiem (piemēram, provizoriskajam budžeta sadalījumam pa mediju veidiem, norādījumiem uz noteiktu mērķauditoriju prioritātēm u.tml.) 8 Precīzs punktu skaits 15
Kvalitāte Atskaišu formāta piedāvājuma pārskatāmība un detalizācija 9 Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, LV006, Latvija

ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 3
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
31/12/2023
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
49323.28 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
59992.47 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi

Paziņojuma vērtība
59992.47 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641