Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
14/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
12/03/2024

Paziņojuma identifikators
60040ffd-ffb4-44a0-bb15-7639c97b1419
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
df95deab-e047-46c0-a310-12ad8c1749c7
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
22/12/2023
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana
09/01/2024
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Bauskas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009116223
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiskais un iepirkumu departaments
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Bauska
Organizācijas pasta indekss
LV-3901
Organizācijas iela
Uzvaras iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.bauskasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa , madara.paegle@bauskasnovads.lv, +37126488282
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BNP 2023/99
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Iepriekšējā plānošana
22/12/2023
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana
09/01/2024
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana

Iepirkuma nosaukums
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Iepirkuma apraksts
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233110-3
CPV papildkods
71320000-7, 71248000-8
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena, EUR bez PVN Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 80 punkti. Pārējiem pretendentiem piešķiramais punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: A = Azem / Apied x N, kur A – Piedāvātā cena EUR bez PVN; Azem – viszemāk piedāvātā cena EUR bez PVN; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena EUR bez PVN; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. Maksimālais punktu skaits 80
Kvalitāte Atbildīgā būvdarbu vadītāja - ceļu būvdarbu vadītāja pieredze Nolikuma 4.3.2. punktā norādītājam atbildīgajam būvdarbu vadītājam – ceļu būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), papildus nolikuma 4.3.2. punktā noteiktajam pieredzes apjomam, ir pieredze vēl citu Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. Ja speciālista pieredzes aprakstā tiks uzrādīta pieredze tikai par 1 (viena) Valsts galvenā autoceļa vai tā sastāvā esošas tranzīta ielas izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN, kas ir minimālā pretendenta atlases prasība, punkti vērtēšanas kritērijā netiks piešķirti. 20 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus ir pieredze 3 vai vairāk (kopā vismaz 4) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. 10 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus ir pieredze 2 (kopā 3) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. 5 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus pieredze 1 (kopā 2) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. Lai apliecinātu atbildīgā būvdarbu vadītāja - ceļu būvdarbu vadītāja pieredzi, Pretendents par katru pieredzi iesniedz atsauksmi vai citus alternatīvus dokumentus, kas apliecina uzrādītās pieredzes atbilstību Nolikuma 4.3.2. punktā izvirzītajām prasībām. Maksimālais punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV009
Līguma izpildes pilsēta
Bauska
Līguma izpildes pasta indekss
3901
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
16/02/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 2
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 0
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
30/12/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
2722777.72 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
2980052 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Līguma identifikators
BNP 2023/99
Līguma noslēgšanas datums
12/03/2024
Beigu datums
30/12/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114905
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103387753 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
2861310.55 EUR

Paziņojuma vērtība
2861310.55 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641