Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
07/01/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
05/01/2024

Paziņojuma identifikators
67188de1-f782-4098-a865-b5650639e99b
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
0e3e167a-79af-4694-a477-288caa5578e3
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Ģirts Jansons, konkursi@bank.lv, +37167022375
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2023/50
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss

Iepirkuma nosaukums
Par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100 gadadienai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Iepirkuma apraksts
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100 gadadienai veltītas kolekcijas monētas (turpmāk – MONĒTA) izgatavošana un piegāde Latvijas Bankai saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) izvirzītajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
18512100-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100 gadadienai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena Piedāvājums, kura piedāvātās izmaksas ir viszemākās, saņem 90 (deviņdesmit) punktus. Piedāvājums, kurā piedāvātās izmaksas ir augstākas par piedāvātajām viszemākajām izmaksām, saņem proporcionālu punktu skaitu. Precīzs punktu skaits 90
Kvalitāte Zaļā publiskā iepirkuma kritērijs Punkti tiek piešķirti, ja vismaz 30% (trīsdesmit procenti) no elektroenerģijas, ko pretendents izmanto MONĒTAS izgatavošanai, ir iegūti no atjaunojamiem avotiem vai elektroenerģija ražota augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā ES 2018/2001. Piedāvājums, kurā pretendents norāda, ka 100% (simts procenti) no tā izmantotās elektroenerģijas atbilst vērtēšanas kritērijam un ir iesniegts pretendenta apliecinājums vai pierādījumi par atbilstību vērtēšanas kritērijam – saņem 10 (desmit) punktus. Piedāvājums, kurā pretendents norāda, ka vismaz 30% (trīsdesmit procenti), bet mazāk kā 100% (simts procenti) no tā izmantotās elektroenerģijas atbilst vērtēšanas kritērijam (turpmāk – kritērijam atbilstošie procenti) un ir iesniegts pretendenta apliecinājums vai pierādījumi par atbilstību vērtēšanas kritērijam, saņem proporcionālu punktu skaitu. Precīzs punktu skaits 10
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Latvijas Bankas Rīgas filiāle, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1048
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
DDP Rīga – Incoterms 2020
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
07/11/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 3
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 3
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 2
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 3
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 1
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 3
Darbības termiņš
31/12/2024
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
30210 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
88480 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 100 gadadienai veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu
Līguma identifikators
LB-07/2023/390
Līguma noslēgšanas datums
30/11/2023
Beigu datums
31/12/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108071
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Lietuva 110052936 Lietuvos monetų kalykla UAB
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
104892 EUR

Paziņojuma vērtība
104892.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Pretendentu piedāvājumos norādītās cenas neveido iepirkuma līgumcenu, bet paredzētas piedāvājumu salīdzināšanai. Uz šo brīdi aprēķinātā kopējā līgumcena ir 104 892,00 EUR bez PVN (t.i., 60 892,00 EUR sudraba cena (piedāvājumu atvēršanas dienā – 16.10.2023.) un 44 000,00 EUR kopējā monētu maksimālās tirāžas (4000 monētu) izgatavošanas cena, ieskaitot iesaiņojuma kapsulu un monētu piegādes izmaksas. Faktiskais līgumcenas apmērs tiks precizēts līguma izpildes laikā – monētu izgatavošanai nepieciešamā sudraba cena tiks noteikta, pamatojoties uz Londonas Dārgmetālu tirgus asociācijas (The London Bullion Market Association, Company No. 02205480) (Anglija) cenām dārgmetāla pirkšanas dienā, pieskaitot 0,25% starpniecības maksu. Sudrabu kaltuve pērk nākamajā darbdienā pēc pasūtījuma saņemšanas.