Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
21/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
20/02/2024

Paziņojuma identifikators
96d8738f-eee2-4aa4-9348-f854e01d67df
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
39ea8d9c-9ad0-4da0-9287-6ca2a2d44f46
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot atklātu konkursu vai slēgtu konkursu
Iepriekšējās procedūras identifikators
c1e62d28-05ee-4bc5-80a5-8a5b4d7733fd
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Atbilstoši likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.panta septītās daļas 1.punktā noteiktajam, Pasūtītājs piemēro sarunu procedūru, ņemot vērā, ka iepriekš veiktais atklātais konkurss „Par AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskatu revīziju”, identifikācijas Nr. ALTUM 2023/9/GD, tika izbeigts. Atklāts konkurss tika izbeigts pamatojoties uz 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.punktu, jo iepirkuma procedūrā iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi – pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedza 150 procentus no atklātā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

Organizācijas nosaukums
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Organizācijas identifikators
50103744891
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Doma laukums 4
Organizācijas interneta adrese
https://www.altum.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1649
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, altum@altum.lv, +37167774010
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ALTUM 2023/17/GD
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Par AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskatu revīziju
Iepirkuma apraksts
AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskatu revīzija
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79212100-4
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Par AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” 2023.gada, 2024.gada un 2025.gada finanšu pārskatu revīziju
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Finanšu piedāvājums Zemākā cena Precīzs punktu skaits 80
Kvalitāte Eksperta iesaiste līguma izpildē Eksperta iesaiste līguma izpildē Precīzs punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
31/10/2023
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
15/06/2026
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
313500 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
313500 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Līgums
Līguma identifikators
1
Līguma noslēgšanas datums
06/02/2024
Beigu datums
15/06/2026
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117625
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003142793 PricewaterhouseCoopers SIA
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
313500 EUR

Paziņojuma vērtība
313500.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641