Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem

Publicēts
02/04/2024

Paziņojuma identifikators
a039c41f-be58-41d9-9bb9-182d41d181e0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par sociālajiem un citu īpašiem pakalpojumiem
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
52c78a75-6898-4f48-a50d-c89a82d33111
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Organizācijas identifikators
90001800413
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Vaļņu iela 1
Organizācijas interneta adrese
http://www.viaa.gov.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/351
Pircēja juridiskais tips
Valsts iestāde
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Valsts izglītības attīstības aģentūra, info@viaa.gov.lv, +37167814322
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
VIAA 2024/03
Procedūras tips
Atklāta procedūra
Procedūras iezīmes
Procedūras norise saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Iepirkuma nosaukums
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves, aprīkojuma un speciālo izbūvju nodrošinājums
Iepirkuma apraksts
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves, aprīkojuma un speciālo izbūvju nodrošinājums
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79952000-2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves, aprīkojuma un speciālo izbūvju nodrošinājums
Iepirkuma daļas nosaukums
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves, aprīkojuma un speciālo izbūvju nodrošinājums
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto zemāko cenu bez PVN par Pakalpojumu. Fiksēts skaitlis (kopā) 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, LV006, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Rīgas pilsētas administratīvā teritorija
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
ES fonda identifikators
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
ES fonda nosaukums
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fondu kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9.pasākuma “Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai” projekta Nr.4.2.2.9/2/23/I/001 “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā” apakšdarbības “Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia organizēšana” un apakšdarbības “Profesionālo prasmju demonstrāciju un izmēģinājuma pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai” ietvaros.
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
15/03/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
12/05/2024
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Piekļūstamības prasības
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves, aprīkojuma un speciālo izbūvju nodrošinājums
Līguma identifikators
4.-4.4.1/1
Līguma noslēgšanas datums
26/03/2024
Beigu datums
12/05/2024
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118532
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40003241394 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT 1"
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
200000 EUR

Pārsūdzība
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam 10 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Cita informācija
Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Telpu nomas periods ir no 2024.gada 1.maija līdz 12.maijam. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā. Iesniegumu par minētajiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37.pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (sadaļā "Saziņa", sistēma ir automātiski ielasījusi atsauci, ko nav iespējams mainīt).