Paziņojums par līgumu

Publicēts
29/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
28/03/2024

Paziņojuma identifikators
caada1b8-fe55-47b7-8227-53465dcd2d1d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
88c49b14-afc3-401b-9509-37461af011c1
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
30/01/2024
Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldībai, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros
Plānošana
22/02/2024
Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldībai, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
28/03/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Izdarīt atklāta konkursa “Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldībai, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros” (ID.Nr.BNP 2024/19/AF AK) nolikumā šādus grozījumus: 1. 1.6.1.punktā aizstāt datumu “08.04.2024.” ar datumu “22.04.2024.”, izsakot šādā redakcijā: “Ievērojot PIL 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski – EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 22.04.2024., plkst.22.55. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un netiks atvērti.” 2. 1.6.2.punktā aizstāt datumu “09.04.2024.” ar datumu “23.04.2024.”, izsakot šādā redakcija: “Piedāvājumu atvēršana notiek nākamajā dienā pēc piedāvājumu iesniegšanas – 23.04.2024., plkst.14.00. Piedāvājumi tiek atvērti, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) mājaslapas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.” 3. 4.14.2.punktā svītrot punktu 4.3., izsakot šādā redakcijā: “2. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2., 4.8.-4.12. un 4.14.punktā norādītie kvalifikācijas atlases prasību dokumenti, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās sadalītos pienākumus iespējamā līguma izpildē.” 4. Nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” papildināt 5.nodaļu ar 5.1.4.1 punktu, izsakot šādā redakcijā: “uz Elektriskā autobusa garantijas remonta laiku, nomāt citu transportlīdzekli;” 5. Nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” papildināt 6.nodaļu ar 6.2.12.punktu, izsakot šādā redakcijā: “ja uz Elektriskā autobusa garantijas remonta laiku Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma 5.1.4.1punktu nomā citu transportlīdzekli, Piegādātājam, sākot no 4. (ceturtās) autobusa garantijas remonta pieteikuma dienas, jāsedz nomas maksas izdevumi;” 6. Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums” pasūtītāja prasības – Obligātais aprīkojums – “video sistēma” papildināt ar tekstu “- vismaz 6 (sešas) IP video kameras; - kvalitāte ne zemāk kā Full HD 1080P; - kadru skaitu sekundē vismaz 25; - kameru izvietojums – vismaz 4 (četras) iekšējas izvietotas salonā, vismaz (1) viena no kurām vērsta uz priekšu, uz ceļu (atrodas pie priekšējā stikla), vismaz 3 (trīs) ārējās - vismaz 1 (viena) aizmugurē un vismaz 2 (divas) sānu videokameras, kas vērstas uz katru no pasažieru durvīm; - minimālais kameru filmēšanas leņķis sastāda 2.8“; - kamerām jābūt saistītām ar NVR datu nesēju, kuram jābūt izvietotam autobusā; - monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā; - videokameru ierakstu glabāšanu vismaz 14 dienas.”, izsakot šādā redakcijā: “video sistēma: - vismaz 6 (sešas) IP video kameras; - kvalitāte ne zemāk kā Full HD 1080P; - kadru skaitu sekundē vismaz 25; - kameru izvietojums – vismaz 4 (četras) iekšējas izvietotas salonā, vismaz (1) viena no kurām vērsta uz priekšu, uz ceļu (atrodas pie priekšējā stikla), vismaz 3 (trīs) ārējās - vismaz 1 (viena) aizmugurē un vismaz 2 (divas) sānu videokameras, kas vērstas uz katru no pasažieru durvīm; - minimālais kameru filmēšanas leņķis sastāda 2.8“; - kamerām jābūt saistītām ar NVR datu nesēju, kuram jābūt izvietotam autobusā; - monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā; - videokameru ierakstu glabāšanu vismaz 14 dienas.” 7. Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums” pretendenta piedāvājums – Obligātais aprīkojums – “video sistēma” papildināt ar tekstu “- IP video kameras - ... gab.; - kvalitāte - ... P; - kadru skaitu sekundē ... ; - kameru izvietojums ...; - kameru filmēšanas leņķis - ... “; - datu nesējs - ... ; - monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā - … (jā/ nē); - ierakstu glabāšanas laiks - ...”, izsakot šādā redakcijā: “video sistēma: - IP video kameras - ... gab.; - kvalitāte - ... P; - kadru skaitu sekundē ... ; - kameru izvietojums ...; - kameru filmēšanas leņķis - ... “; - datu nesējs - ... ; - monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā - … (jā/ nē); - ierakstu glabāšanas laiks - ...”

Organizācijas nosaukums
Balvu novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009115622
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV005
Organizācijas pilsēta
Balvi
Organizācijas pasta indekss
LV-4501
Organizācijas iela
Bērzpils iela 1A
Organizācijas interneta adrese
http://www.balvi.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1345
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Balvu novada administrācijas Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Zane Kuzmina, zane.kuzmina@balvi.lv, +37129288342
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BNP 2024/19/AF AK
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldībai, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros
Iepirkuma apraksts
Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde Balvu novada pašvaldībai, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
34144910-0
CPV papildkods
31681500-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
22/04/2024 22:55
Piedāvājumu atvēršanas laiks
23/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 15/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Cena bez PVN Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, salīdzinot tikai piedāvājumu cenas (ņemot vērā zemāko cenu). Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV005
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
12 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117780
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Cita informācija
Atklāts konkurss iekļauj Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) un Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (SAPI) prasības
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641