Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēts
16/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
15/02/2024

Paziņojuma identifikators
cb0e04ad-88b9-4eea-bbf8-bd16bebfb414
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Veidlapas tips
Līguma grozījumi
Procedūras identifikators
a48e1cac-4aa3-408e-9358-c0ac0008079a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2021/38/AP

Iepirkuma nosaukums
Apsardzes pakalpojuma iegāde
Iepirkuma apraksts
Apsardzes pakalpojuma iegāde

Līguma nosaukums
Apsardzes pakalpojuma iegāde
Līguma identifikators
59-23/E/626/2021
Līguma noslēgšanas datums
19/08/2021
Līguma darbības termiņš
21/08/2024
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 45403035679 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Security & Consulting"
Piedāvājuma vērtība, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
2082644.62 EUR

Grozījumu iemesls
Ir vajadzīgi grozījumi tādu apstākļu dēļ, kurus rūpīgs pircējs nevarēja paredzēt
Aprakstiet grozījumu iemeslu
Ņemot vērā, ka ar 2024.gada 1.janvāra izmaiņām minimālās stundas tarifa likmes valstī apmērā, tai skaitā arī apsardzes pakalpojumu nozarē, finanšu piedāvājumā tika palielinātas cenas tādā apmērā, lai nodrošinātu, ka Izpildītājs var nodrošināt saviem darbiniekiem minimālo darba algu, kas noteikta ar normatīvajiem aktiem.
Veikto grozījumu iemesls
Pamatojoties uz 2023.gada 14. novembrī pieņemtajiem Ministra kabineta noteikumiem Nr. 657 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", ar kuriem tika izmainīta minimālā mēneša algas apmērs, Puses vienojas veikt grozījumus Līguma 2. Pielikuma“Finanšu piedāvājums”. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi, bet Vienošanās noteikumi piemērojami un stājas spēkā sākot ar 2024.gada 1.janvāri.

Izpildītājs 2023.gada 12.decembra vēstulē 12.12.2023/01 “Informatīva vēstule par līguma cenu indeksāciju, nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu iestāšanos” norādījis, ka tika pieņemti grozījumi Darba likumā, paredzot 2024.gadā celt minimālo algu no 620 euro uz 700 euro, kā arī Darba likuma grozījumi rezultātā būtiski palielinājusies stundas tarifa likme jeb par 13% Vēstules tabulā nr. 1 norādīts cenas pieaugums uz šī apstākļa rēķina, mainot tikai minimālās algas pieauguma sadaļu. Neparedzami augušas cenas visās pozīcijās, lai gan Izpildītājs lūdz palielināt cenu algas sadaļai tikai pamatojoties uz minimālās algas likmes pieaugumu. Izpildītājs Vēstulē arī norāda, ka iestājušies apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt, kā rezultātā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir būtisks minimālās stundas tarifa likmes kāpums un stundas tarifa likmes ir jāpalielina, lai varētu izpildīt normatīvo aktu prasības. Puses ir konstatējušas, ka ir iestājušies apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, proti, atbilstoši PIL 61.panta trešās daļas 3.punktam Pasūtītājs nevarēja paredzēt uz Iepirkuma izsludināšanas brīdi, minimālās stundas tarifa likmes pieauguma ietekmi uz Izpildītāja piedāvāto cenu apmēra atbilstību PIL 53.panta nosacījumiem un darba tiesību normatīvo aktu prasībām Iepirkuma vērtēšanas gaitā, kā rezultātā Pasūtītājam vērtējot cenu palielināšanu ir jāņem vērā ietekme, ko cenu palielināšanas nepieļaujamība varētu ietekmēt attiecībā uz Izpildītāja pienākumu nodrošināt taisnīgu darba samaksu atbilstoši Darba likuma 7.panta pirmajai daļai. Pasūtītāja pienākums Līguma ietvaros ir ievērot PIL un citu normatīvo aktu, tai skaitā darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvo aktu regulējumu, un nodrošināt, ka Līguma grozījumu rezultātā netiek pārkāpts vienlīdzības princips un Pasūtītāja līdzekļu efektīvas izmantošanas princips, kas nostiprināts PIL 2.pantā, tādējādi Pasūtītājs var atbalstīt tikai Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādīto cenu par fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošinājumu izmaiņas Līguma grozījumu rezultātā tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu, ka Izpildītājs var nodrošināt saviem darbiniekiem minimālo darba algu, kas noteikta ar normatīvajiem aktiem, un jebkādu citu izmaksu segšana Izpildītājam atbilstoši Līguma nosacījumiem ir jāsedz no saviem finanšu līdzekļiem, kurus Izpildītājam bija jāparedz Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā un līdz ar to Izpildītāja finanšu piedāvājumā Līgumā, savukārt Izpildītāja kā darba devēja pienākums Līguma ietvaros ir ievērot Darba likuma 7.panta pirmajā daļā noteikto darba devēja pienākumu nodrošināt taisnīgu darba samaksu, kā arī Darba likuma 61.panta pirmajā daļā noteikto prasību, ka minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka kā valsts noteiktais minimums. Pamatojoties uz 2023. gada 14. novembra Ministra kabineta noteikumiem Nr. 657 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", ar kuriem tika izmainīta minimālā mēneša algas apmērs, un grozījumu rezultātā ar 2024.gada 1.janvāri Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 656) 2.punkts tika izteikts jaunā redakcijā, paredzot, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba ietvaros ir 700 euro. Savukārt atbilstoši MK noteikumu Nr. 656 3.punktam minimālo stundas tarifa likmi aprēķina, izmantojot šādu formulu: TLmin = MDA / h, kur TLmin – minimālā stundas tarifa likme euro un MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga saskaņā ar MK noteikumu Nr. 656 2.punktu, tādējādi minimālā stundas tarifa likme neatbilst Darba likuma un MK noteikumu Nr. 656 regulējumam, Puses vienojas attiecīgi veikt izmaiņas Līguma 2. pielikumā – “Finanšu piedāvājums”, izsakot Līguma 2.pielikumu jaunā redakcijā.