Paziņojums par līgumu

Publicēts
26/02/2024

Paziņojuma identifikators
d107e523-09bb-456b-9d00-6f8aa064e627
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
60e86bc5-1f82-4764-b01b-23e0ce73632f
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
09/02/2024
RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One
Plānošana

Organizācijas nosaukums
RB Rail AS
Organizācijas identifikators
40103845025
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Satekles iela 2B
Organizācijas interneta adrese
http://railbaltica.org/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3001
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Zane Nore, zane.nore@railbaltica.org, +37128312829
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RBR 2024/1
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One
Iepirkuma apraksts
RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One, saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
90910000-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
18/03/2024 11:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
18/03/2024 15:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 11/03/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
1
Pārjaunojumu apraksts
Iepirkuma līguma izpildes laiks: ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma izpildes ietvaros pakalpojums tiek sniegts 24 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas, ar iespēju pagarināt līguma termiņu vēl 1 reizi par periodu, kas nepārsniedz 12 mēnešus (kopējais maksimālais līguma izpildes termiņš – 36 mēneši) vai līdz brīdim, kad apgūta līguma summa
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Piedāvātā cena 1 mēnesim par telpu ikdienas pamatuzkopšanas pamatprogrammas pakalpojumiem EUR (bez PVN) Saskaņā ar atklāta konkurs Nolikumu Precīzs punktu skaits 50
Izmaksas Piedāvātā cena 1 mēnesim par telpu ikdienas pamatuzkopšanas pamatprogrammas pakalpojumiem EUR (bez PVN) darba apjoma samazinājuma gadījumā Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu Precīzs punktu skaits 5
Izmaksas Piedāvātā cena par reizi telpu ģenerāluzkopšanas programmas pakalpojumiem EUR (bez PVN) Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu Precīzs punktu skaits 10
Izmaksas Piedāvātā cena par vienu cilvēkstundu kopā papildus pakalpojumiem pēc pieprasījuma EUR (bez PVN) Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu Precīzs punktu skaits 5
Izmaksas Sociālais kritērijs Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu Precīzs punktu skaits 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, LV00, Latvija

Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
24 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116644
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Cita informācija
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības - Uzkopšanas līdzekļiem un uzkopšanas pakalpojumiem jāatbilst normatīvo aktu prasībām zaļā publiskā iepirkuma jomā (Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk -MK noteikumi Nr.353)). Pretendents atbilstoši MK noteikumiem Nr. 353 nodrošina šādu zaļā publiskā iepirkuma prasību izpildi līguma darbības laikā: pēc pirmajiem sešiem līguma darbības mēnešiem un vēlāk katra līguma darbības gada beigās izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārskatu, norādot izmantoto uzkopšanas līdzekļu nosaukumus un daudzumu. Attiecībā uz uzkopšanas līdzekļiem izpildītājs iesniedz vajadzīgos pierādījumus par atbilstību Tehniskās specifikācijā izvirzītajām prasībām; Izpildītājs visam uzkopšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbinātajam personālam nodrošina regulāru kvalifikācijas celšanu tādu darbu veikšanā, kas saistīti ar līguma priekšmetu. Kvalifikācijas celšanas pasākumiem jāaptver apmācības par uzkopšanas līdzekļiem, metodēm, aprīkojumu un izmantojamām ierīcēm, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumi un veselības, drošības un vides aizsardzības aspektiem.
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641