Paziņojums par līgumu

Publicēts
31/05/2024

Paziņojuma identifikators
d42700c2-4c91-4a51-8db3-a1673508f8d0
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma zemsliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
81eac6bd-b141-4669-9ee1-5067b8216b8c
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
16/05/2024
Konsultāciju pakalpojumi Eiropas Padomes ekspertu komitejas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (Moneyval) 6. novērtējuma kārtā
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Latvijas Banka
Organizācijas identifikators
90000158236
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Kr.Valdemāra iela 2a
Organizācijas interneta adrese
https://www.bank.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/297
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Ekonomikas lietas
Organizācijas kontaktpunkts
Dace Dubova, konkursi@bank.lv, +37167022753
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
LB 2024/31
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Konsultāciju pakalpojumi Eiropas Padomes ekspertu komitejas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (Moneyval) 6. novērtējuma kārtā / Consultancy Services in the MONEYVAL 6th Round
Iepirkuma apraksts
4.1. Latvijas Bankas un Finanšu izlūkošanas dienesta kopīgi rīkots iepirkums eksperta konsultāciju pakalpojuma iegādei nepieciešamās dokumentācijas, paskaidrojumu, prezentāciju sagatavošanai un mācību nodrošināšanai Eiropas Padomes ekspertu komitejas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas (Moneyval) 6. novērtējuma kārtas procesā, tostarp Finanšu vadības starpvalstu darba grupas (FATF) rekomendācijas atbilstības novērtējumam, līdz Latvijas novērtējuma ziņojuma izskatīšanai Moneyval plenārsēdē 2025. gadā, saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) izvirzītajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
79419000-4
CPV papildkods
73000000-2, 80510000-2
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
142000 EUR
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
18/06/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
18/06/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 11/06/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Finanšu piedāvājuma novērtējums Vērtēšanā tiek izmantota piedāvātā kopējā cena (nolikuma 2. pielikuma 2. tabulā norādītā kopējā cena, EUR bez PVN). Finanšu piedāvājuma novērtējumu iegūst saskaņā ar šādu formulu: F = Fmin / Fp x 70, kur F – finanšu piedāvājuma novērtējums (punktos); Fmin – finanšu piedāvājums ar zemāko kopējo cenu (EUR bez PVN) starp visiem pretendentiem; Fp – attiecīgā pretendenta finanšu piedāvājuma kopējā cena (EUR bez PVN); 70 – finanšu piedāvājuma novērtējuma īpatsvars kopējā novērtējumā Precīzs punktu skaits 70
Kvalitāte Eksperta pieredze Vērtēšanā tiek izmantota nolikuma 2. pielikuma 9. punktā un 5. tabulā norādītā informācija. Ja ekspertam iepriekšējo 4 (četru) gadu (2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir pieredze projektā par simulācijas mācību sagatavošanu un organizēšanu Moneyval vai FATF naudas atmazgāšanas un terorisma novēršanas novērtējuma procesu norisē Eiropas Savienības valstī: - vismaz vienā mācību projektā – pretendents saņem 15 (piecpadsmit) papildu punktus; - vismaz divos vai vairāk mācību projektos – pretendents saņem 30 (trīsdesmit) papildu punktus. Ja pretendenta piedāvātajam ekspertam šādas pieredzes nav, papildu punkti netiek piešķirti. Precīzs punktu skaits 30
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
K. Valdemāra ielā 2A un Vaļņu ielā 28, Rīgā
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1050
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 un Finanšu izlūkošanas dienests, Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV- 1050.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
11 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
12 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124285
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda, angļu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641