Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
22/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
21/02/2024

Paziņojuma identifikators
dd54da1c-aa7e-42ec-97a5-fd0cad237475
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
508d699a-a7b5-4462-9f04-bd2fd501bb2a
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents tehnisku iemeslu dēļ
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Rīgas Stradiņa universitāte realizēja būvprojektu “Rīgas Stradiņa universitātes daudzfunkcionālā mācību ēka”. Būvprojekta realizācijas ietvaros Farmācijas fakultātes ēkas visu specializēto tehnoloģisko sistēmu, iekārtu un specializēto mēbeļu iekārtu iegāde un uzstādīšana tika veikta SIA “KVADRUM” īstenotā līguma Nr. 59-23/E/444/2021 “Par Gatavo zāļu formu laboratorijas (GZFL) Tīrtelpu un Tehnoloģijas ierīkošanas darbiem Konsula ielā 21, Rīgā” ietvaros. Farmācijas fakultātes tīrtelpu un tehnoloģiju sadaļa tika nodota ekspluatācijā 2023. gada 15. septembrī. Saskaņā ar būvniecības līgumu, piecu gadu garantijas termiņš attiecas arī uz visām izbūvētajām sistēmām un uzstādītajām iekārtām, t.sk. centralizēto PW ūdens ražošanas sistēmu. Viena no ēkas speciālajām sistēmām ir centralizētā attīrītā ūdens (PW kvalitāte) ražošanas un sadales sistēma, kas sastāv no divām, paralēli strādājošām Millipore Milli-Q HX-7040 PW kvalitātes attīrīta ūdens ražošanas iekārtām, divām attīrītā ūdens uzkrāšanas tvertnēm ar gaisa filtriem, apsaistes armatūras, cauruļvadiem, ūdens ņemšanas krāniem un citām sastāvdaļām. Centralizēto PW kvalitātes attīrītā ūdens ražošanas un sadales sistēmu Farmācijas fakultātes ēkā, Konsula 21 ir izprojektējis un izbūvējis uzņēmums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biotecha Latvia”, kurš ir garantijas turētājs. Lai nodrošinātu PW kvalitātes attīrītā ūdens ražošanas sistēmas 5 gadu garantiju, saskaņā ar iekārtu ražotāja iekārtu ekspluatācijas un apkopes vadlīnijām, ir jānodrošina regulāra apkope 2 reizes gadā (aptuveni ik pēc 4000 darba stundām). Ņemot vērā, ka sistēma strādā 24/7 režīmā, tad apkope reāli ir nepieciešama divas reizes gadā. Apkopēm jāizmanto tikai oriģinālie materiāli un rezerves daļas. Ņemot vērā, ka iekārtas ir jaunas un uz tām attiecas ražotāja garantijas, netiek prognozēts, ka iekārtām būs nepieciešams remonts, tomēr, lai līgumā paredzēts iekļaut arī ārpuskārtas remonta veikšanu, gadījumos, kad uz bojājumiem nevar attiecināt garantijas remonta nosacījumus. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biotecha Latvia” ir Merck Life Science KGaA un ar to asociēto uzņēmumu autorizētais pārstāvis, kurš ir autorizēts izplatīt kompānijas Merck Life Science KGaA un asociēto uzņēmumu, t.sk. Millipore S. A. S., ražotās iekārtas, rezerves daļas un nodrošināt šo iekārtu servisu. Turklāt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biotecha Latvia” ir pilnvarota uzstādīt, atbalstīt un veikt atbilstošu pārdoto produktu tehnisko apkopi. Ievērojot norādīto un pamatojoties uz PIL 8. panta septītās daļas 2.punkta “b” un “c” apakšpunktu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biotecha Latvia” ir pilnvarota veikt Millipore S. A. S. ražoto PW ūdens ražošanas sistēmas garantijas laika apkopi, diagnostiku, remontu, rezerves daļu iegādi, kas ir pamats piemērot sarunu procedūru.

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, aiva.balode@rsu.lv, +37167060860
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2023/182/SP
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Centralizētās attīrītā ūdens (PW kvalitātes) ražošanas un apgādes sistēmas garantijas laika apkopes un ārkārtas remonts
Iepirkuma apraksts
Centralizētās attīrītā ūdens (PW kvalitātes) ražošanas un apgādes sistēmas garantijas laika apkopes un ārkārtas remonts
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
50530000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Centralizētās attīrītā ūdens (PW kvalitātes) ražošanas un apgādes sistēmas garantijas laika apkopes un ārkārtas remonts
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Izmaiņas, kas saistītas ar Pakalpojumiem, var veikt, ja konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajā specifikācijā, jo to nepieciešamību nebija iespējams paredzēt un šie darbi ir cieši saistīti ar Līguma izpildi. Tādā gadījumā attiecīgo darbu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Viszemākā piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN Atbilstoši Sarunu procedūras nolikuma 9.1. punktā noteiktajam Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV006
Līguma izpildes pilsēta
Rīga
Līguma izpildes iela
Konsula iela 21
Līguma izpildes pasta indekss
LV-1007
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
30/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
14/10/2028
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
49010 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
49010 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par centralizētās attīrītā ūdens (PW kvalitātes) ražošanas un apgādes sistēmas garantijas laika apkopēm un ārkārtas remontu
Līguma identifikators
3-L-1/90/2024
Līguma noslēgšanas datums
15/02/2024
Beigu datums
14/10/2028
Saite uz līgumu, URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114499
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103648320 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"
Apakšuzņēmēju piesaiste
Norādiet piedāvājuma vērtību, ieskaitot iespējas un atkārtojumus
56166 EUR

Paziņojuma vērtība
56166.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

Sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar PIL 8. panta pirmās daļas 6. punktu un 8. panta septītās daļas 2. punkta b) un c) apakšpunktu, citiem iepirkuma procedūru regulējošiem normatīvajiem aktiem un 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 178., 179., 180. punktu