Paziņojums par līgumu

Publicēts
20/03/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
19/03/2024

Paziņojuma identifikators
e53cba89-2a36-416c-aef5-2ba56183556d
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
60c67b06-9b62-4b84-aa75-41e1dd913271
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
29/08/2023
Publiskās ārtelpas izbūve Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Tikai termiņa pagarināšana
Veikto grozījumu iemesls
Iepirkumu uzraudzības biroja pirmspārbaude - iepirkuma dokumentācijas grozījumu redakcija nosūtīta saskaņošanai IUB. Pēc saskaņošanas tiks publicēta grozītā iepirkuma dokumentācija.
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Iepirkumu uzraudzības biroja pirmspārbaude - iepirkuma dokumentācijas grozījumu redakcija nosūtīta saskaņošanai IUB. Pēc saskaņošanas tiks publicēta grozītā/precizētā iepirkuma dokumentācija.

Organizācijas nosaukums
Alūksnes novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90000018622
Organizācijas daļas nosaukums
Alūksnes novada pašvaldība
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV008
Organizācijas pilsēta
Alūksne, Alūksnes novads
Organizācijas pasta indekss
LV-4301
Organizācijas iela
Dārza ielā 11
Organizācijas interneta adrese
https://www.aluksne.lv
Pircēja profila URL
https://www.aluksne.lv/dome/p_iepirkumi_01.htm
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Alūksnes novada pašvaldība, kaiva.augstkalne@aluksne.lv, +37126385501
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
ANP 2024/6
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Publiskās ārtelpas izbūve Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā
Iepirkuma apraksts
Publiskās ārtelpas izbūve Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45000000-7
CPV papildkods
45233260-9, 45233220-7, 45200000-9, 34993000-4, 45111100-9
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
16/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 09/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Būvdarbu izpildes vieta – Glika iela 10, Glika iela 8C, Jāņkalna iela 12A, Glika iela, Jāņkalna iela, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
8 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117622
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641