Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēts
13/04/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
11/04/2024

Paziņojuma identifikators
e9ee179b-e821-4499-af8e-41d3f5d7f450
Procedūras juridiskais pamats
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
29f836e7-c60e-4c72-9198-88fc6c58b0b3
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
12/02/2024
Pieejamās jaudas palielināšana A/st 8 "TEC-2" un A/st 44 "Dobele"
Plānošana
06/03/2024
Pieejamās jaudas palielināšana A/st 8 "TEC-2" un A/st 44 "Dobele"
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
10/04/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās prasībās
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
1) AST līguma projekts abās iepirkumu daļās - Līgums_AST_groz.docx; 2) AST finanšu piedāvājuma forma - 2_dala_Augstsprieguma_tikls_finansu_piedavajuma_forma_groz.docx; 3) Pircēja sākotnēji pieļautās kļūdas vai kļūdu labošana nolikumā - Nolikums__ST 2023_43_groz

Organizācijas nosaukums
AS "Sadales tīkls"
Organizācijas identifikators
40003857687
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1160
Organizācijas iela
Šmerļa iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://sadalestikls.lv/
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3277
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Līgumslēdzēja darbība
Ar elektroenerģiju saistīta darbība
Organizācijas kontaktpunkts
Aigars Greitāns, Aigars.Greitans@latvenergo.lv, +37167728270
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
ST 2023/43 REPowerEU
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
"Pieejamās jaudas palielināšana A/st 8 "TEC-2" un A/st 44 "Dobele""
Iepirkuma apraksts
Atklāta konkursa (iepirkuma) priekšmets ir pieejamās jaudas palielināšana A/st 8 "TEC-2" un A/st 44 "Dobele" (CPV galvenais kods: 45315300-1 (Celtniecības darbi - Elektroapgādes iekārtas), turpmāk tekstā "Būvdarbi", CPV papildkodi: 71323100-9 (Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi) un 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība)), turpmāk tekstā "darbi", kurš ir sadalīts 2 (divās) daļās: 1.daļa: Pieejamās jaudas palielināšana apakšstacijā A/st 8 "TEC-2", kas ietver: A) AS "Sadales tīkls" sadaļa atbilstoši projektēšanas un tehniskajam uzdevumam. B) AS "Augstsprieguma tīkls" sadaļa atbilstoši projektēšanas un tehniskajam uzdevumam. C) AS "Latvenergo" sadaļa atbilstoši projektēšanas un tehniskajam uzdevumam. 2.daļa: Transformatoru nomaiņa apakšstacijā A/st 44 "Dobele" un piederības robežu maiņa, kas ietver: A) AS "Sadales tīkls" sadaļa atbilstoši projektēšanas un tehniskajam uzdevumam. B) AS "Augstsprieguma tīkls" sadaļa atbilstoši projektēšanas un tehniskajam uzdevumam. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma izmaksas par iepirkuma priekšmeta 1.daļas A) un B) sadaļas un 2.daļas A) un B) sadaļas plānots segt no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 un Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna papildinājumos paredzētās RePowerEU plānotās investīcijas elektroenerģijas sadales tīklu modernizācijai un atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai energoapgādes sistēmas ietvaros.
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45315300-1
CPV papildkods
71323100-9, 71248000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Piedāvājums jāiesniedz par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, par kuru atļauts iesniegt piedāvājumus
2
Maksimālais daļu skaits, par kādu tiks slēgts līgums ar vienu pretendentu
2
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Pretendentu izslēgšanas noteikumi - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu ir konstatēts jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem gadījumiem. Minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešajā daļā minētajām personām normā noteiktajā apmērā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neizslēdz Pretendentu no dalības atklātā konkursā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta noteiktajā kārtībā.

Iepirkuma daļas nosaukums
Pieejamās jaudas palielināšana apakšstacijā A/st 8 "TEC-2"
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
Akciju sabiedrība “Latvenergo” 40003032949
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
Akciju sabiedrība “Latvenergo” 40003032949
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
Akciju sabiedrība “Latvenergo” 40003032949
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
30/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
30/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 23/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts Vai atlases prasība tiks izmantota kandidātu skaita samazināšanai?
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvājuma cena par visu iepirkuma priekšmeta daļas summu. Punktu skaits = 96 x (Cmin / Cx), kur Cx –Pretendenta piedāvājuma cena, Cmin - Zemākā piedāvājuma cena. Precīzs punktu skaits 96
Kvalitāte Personāla kompetence (specifiska pieredze) Saskaņā ar 17.1.punkta b) apakšpunktu Precīzs punktu skaits 4
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
A/st 8 "TEC-2" - Granīta iela 31, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
01/06/2024 - 30/04/2026
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši
Iepirkuma daļas nosaukums
Transformatoru nomaiņa apakšstacijā A/st 44 "Dobele" un piederības robežu maiņa
Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Pircēju saraksts
Nosaukums Reģistrācijas numurs
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
AS “Augstsprieguma tīkls” 40003575567
AS "Sadales tīkls" 40003857687
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
30/04/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
30/04/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 23/04/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts Vai atlases prasība tiks izmantota kandidātu skaita samazināšanai?
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvājuma cena par visu iepirkuma priekšmeta daļas summu. Punktu skaits = 96 x (Cmin / Cx), kur Cx –Pretendenta piedāvājuma cena, Cmin - Zemākā piedāvājuma cena. Precīzs punktu skaits 96
Kvalitāte Personāla kompetence (specifiska pieredze) Saskaņā ar 17.1.punkta b) apakšpunktu Precīzs punktu skaits 4
Informācija par līgumu
Līguma izpildes vieta
Pasūtītāja adrese
Cita vieta vai adrese
Izpildes vieta nav precīzi noteikta

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, LV00, Latvija

Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
/st 44 "Dobele" Elektrības iela 3a, Dobele, Dobeles novads.
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Sākuma datums - beigu datums
01/06/2024 - 30/04/2026
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?
Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116168
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda, angļu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641