Paziņojums par līgumu

Publicēts
14/01/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
12/01/2024

Paziņojuma identifikators
f8ff1ef1-3526-4990-8b96-28999e06d115
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
df95deab-e047-46c0-a310-12ad8c1749c7
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
22/12/2023
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana
09/01/2024
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Plānošana

Organizācijas nosaukums
Bauskas novada pašvaldība
Organizācijas identifikators
90009116223
Organizācijas daļas nosaukums
Juridiskais un iepirkumu departaments
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV009
Organizācijas pilsēta
Bauska
Organizācijas pasta indekss
LV-3901
Organizācijas iela
Uzvaras iela 1
Organizācijas interneta adrese
https://www.bauskasnovads.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16744
Pircēja juridiskais tips
Pašvaldība
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu nodaļa, madara.paegle@bauskasnovads.lv, +37126488282
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
BNP 2023/99
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Iepirkuma apraksts
Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45233110-3
CPV papildkods
71320000-7, 71248000-8
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
13/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
13/02/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 06/02/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā cena, EUR bez PVN Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 80 punkti. Pārējiem pretendentiem piešķiramais punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: A = Azem / Apied x N, kur A – Piedāvātā cena EUR bez PVN; Azem – viszemāk piedāvātā cena EUR bez PVN; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena EUR bez PVN; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. Maksimālais punktu skaits 80
Kvalitāte Atbildīgā būvdarbu vadītāja - ceļu būvdarbu vadītāja pieredze Nolikuma 4.3.2. punktā norādītājam atbildīgajam būvdarbu vadītājam – ceļu būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), papildus nolikuma 4.3.2. punktā noteiktajam pieredzes apjomam, ir pieredze vēl citu Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. Ja speciālista pieredzes aprakstā tiks uzrādīta pieredze tikai par 1 (viena) Valsts galvenā autoceļa vai tā sastāvā esošas tranzīta ielas izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN, kas ir minimālā pretendenta atlases prasība, punkti vērtēšanas kritērijā netiks piešķirti. 20 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus ir pieredze 3 vai vairāk (kopā vismaz 4) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. 10 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus ir pieredze 2 (kopā 3) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. 5 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam - ceļu būvdarbu vadītājam papildus pieredze 1 (kopā 2) Valsts galveno autoceļu vai to sastāvā esošo tranzīta ielu izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā, kur objekta kopējā būvdarbu līguma summa ir vismaz 2 000 000 EUR bez PVN. Lai apliecinātu atbildīgā būvdarbu vadītāja - ceļu būvdarbu vadītāja pieredzi, Pretendents par katru pieredzi iesniedz atsauksmi vai citus alternatīvus dokumentus, kas apliecina uzrādītās pieredzes atbilstību Nolikuma 4.3.2. punktā izvirzītajām prasībām. Maksimālais punktu skaits 20
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV009
Līguma izpildes pilsēta
Bauska
Līguma izpildes pasta indekss
3901
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
10 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
  • Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksa Pasūtītāja norēķinu kontā
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma darba uzdevumu un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114905
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641