Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Publicēts
25/02/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
23/02/2024

Paziņojuma identifikators
faf3b989-c040-4709-9da2-acb0ba86479e
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Veidlapas tips
Rezultāts
Procedūras identifikators
47f0b9fe-96f6-4b9f-a53c-914f4d006129
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojumu
būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents tehnisku iemeslu dēļ
Norādiet tiešās piešķiršanas pamatojuma skaidrojumu
Rīgas Stradiņa universitātes struktūrvienībās ir uzstādītas un darbojas vairākas Merck Millipore ražotās ūdens attīrīšanas sistēmas un iekārtas. Šīs sistēmas un iekārtas ir ļoti jūtīgas attiecībā uz regulāru tehnisko apkopi un savlaicīgiem remontiem. Lai nodrošinātu Merck Millipore ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu un iekārtu nepārtrauktu darbību, iekārtas regulāri jāapkopj, izmantojot tikai oriģinālos materiālus un rezerves daļas. SIA “Biotecha Latvia” ir Merck Life Science KGaA un ar to asociēto uzņēmumu autorizētais pārstāvis, kurš ir autorizēts izplatīt kompānijas Merck Life Science KGaA un asociēto uzņēmumu, t.sk. Millipore S. A. S. ražotās iekārtas, rezerves daļas un nodrošināt šo iekārtu servisu. Turklāt SIA “Biotecha Latvia” ir pilnvarota uzstādīt, atbalstīt un veikt atbilstošu pārdoto produktu tehnisko apkopi. Ievērojot norādīto un pamatojoties uz PIL 8. panta septītās daļas 2. punkta “b” un “c” apakšpunktu, SIA “Biotecha Latvija” ir pilnvarots Millipore S. A. S. ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu un iekārtu diagnostiku, apkopi un remontu, rezerves daļu iegādi, ir pamats piemērot sarunu procedūru.

Organizācijas nosaukums
Rīgas Stradiņa universitāte
Organizācijas identifikators
90000013771
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1007
Organizācijas iela
Dzirciema iela 16
Organizācijas interneta adrese
https://www.rsu.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/329
Pircēja juridiskais tips
Citas atvasinātas publiskas personas (t.sk. augstskolas un citi subjekti)
Iestādes darbība
Izglītība
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļa, marija.tatarcika@rsu.lv, +37167062756
Iestādes loma
Pircējs

Iepirkuma identifikācijas numurs
RSU 2023/177/SP
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Sarunu procedūra

Iepirkuma nosaukums
Merck Millipore ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu rezerves detaļu iegāde, remonts un apkope
Iepirkuma apraksts
Merck Millipore ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu rezerves detaļu iegāde, remonts un apkope
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
Papildveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
42956000-2
CPV papildkods
50530000-9
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu

Iepirkuma daļas nosaukums
Merck Millipore ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu rezerves detaļu iegāde, remonts un apkope
Paņēmieni
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Iespējas un atkārtojumi
Vai paredzētas iespējas?
Iespēju apraksts
Pircējs, pēc nepieciešamības, var papildus iegādāties līdzvērtīgas Preces, kas nav norādītas Vienošanās 1. pielikumā , nepārsniedzot 10% no kopējās Vienošanās summas un ievērojot Vispārīgās Vienošanās 9. nodaļas nosacījumus.
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Izmaksas Viszemākā piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN Viszemākā piedāvātā kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Raksturojiet līguma izpildes vietu
Latvijā
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Rīga
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Rezultāts
Uzvarētājs tika izraudzīts
Lēmuma datums
30/01/2024
Informācija par piedāvājumiem
Nr. Veids Skaits
1 Saņemto pieteikumu skaits
2 Saņemto piedāvājumu skaits 1
3 Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem 1
3.1 Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem 0
3.2 Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem 1
3.3 Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem 0
4 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī 0
5 Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas 0
6 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami 0
7 Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ 0
8 Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami 0
9 Elektroniski iesniegti piedāvājumi 1
Darbības termiņš
15/02/2027
Piedāvājuma vērtība - viszemākā
78388.8 EUR
Piedāvājuma vērtība - visaugstākā
78388.8 EUR
Stratēģiskais iepirkums
Norādiet, vai iepirkums atbilst kādai no šīm vērtībām
  • Neattiecas
Līgumi
Vispārīgā vienošanās
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Līguma nosaukums
Par Merck Millipore ražoto ūdens attīrīšanas sistēmu rezerves detaļu iegādi, remontu un apkopi
Līguma identifikators
3-L-1/92/2024
Līguma noslēgšanas datums
16/02/2024
Beigu datums
15/02/2027
Pamatnolīguma paredzamā vērtība
50000 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
55000 EUR
Uzvarētāji
Uzvarētāja veids
Uzvarētājs ir viena persona
Uzvarētājs ir ekonomikas dalībnieku grupa
Valsts Reģistrācijas numurs Nosaukums
Latvija 40103648320 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"
Apakšuzņēmēju piesaiste

Pamatnolīguma paredzamā vērtība
50000.00 EUR
Pamatnolīguma maksimālā vērtība
55000.00 EUR

Pārskatīšanas termiņa apraksts

Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:

  1. 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
  2. 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641

CPV papildkods: 45232430-5 (Ūdens attīrīšanas iekārtas)