Paziņojums par līgumu

Publicēts
14/01/2024
Nosūtīts publicēšanai ESOV
12/01/2024

Paziņojuma identifikators
f842d063-8a10-405f-a265-958ab5c8e4a3
Procedūras juridiskais pamats
Publisko iepirkumu likuma virssliekšņa procedūra
Paziņojuma tips
Paziņojums par līgumu
Veidlapas tips
Konkurss
Procedūras identifikators
11cdae35-856b-47ad-b69d-fb9f59d555ad
Paziņojuma oficiālā valoda
latviešu valoda

Iepriekšējā plānošana
14/12/2023
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Plānošana

Vai ir veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijā:
Grozījumu veikšanas datums
12/01/2024
Paziņojuma grozījumu iemesla veids:
Grozījumi dokumentācijā un informācijas atjaunināšana
Veikto grozījumu iemesls
Grozījumi iepirkuma procedūras dokumentācijā, publicējot papildu informāciju un labojot tehniskas pārrakstīšanās kļūdas darbu apjomu sarakstā
Norādiet veiktos grozījumus, piemēram, paziņojuma sadaļu/lauku nosaukumus
Publicēti papildinājumi Būvprojektam un labotas tehniskas pārrakstīšanās kļūdas Darbu apjomu saraksta numerācijā

Organizācijas nosaukums
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Organizācijas identifikators
40003344207
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV00
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1050
Organizācijas iela
Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Organizācijas interneta adrese
https://lvceli.lv
Pircēja profila URL
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Pircēja juridiskais tips
Kapitālsabiedrība (valsts un kontrolētās)
Iestādes darbība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Organizācijas kontaktpunkts
Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ina Logina, ina.logina@lvceli.lv, +37167028142
Iestādes loma
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas piešķir publiskā iepirkuma līgumus vai slēdz pamatnolīgumus par citiem pircējiem paredzētiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs
LVC 2023/132/AC
Dinamiskā iepirkumu sistēma
Nav
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot tikai šajā paziņojumā uzskaitītie pircēji
Dinamiskā iepirkumu sistēma, ko var izmantot arī šajā paziņojumā neuzskaitītie pircēji
Procedūras tips
Atklāts konkurss
Saīsināta procedūra
Piemērota paātrināta procedūra
Informācija par iesniegšanu

Iesniegšana ir elektroniska

Iesniegšana EIS
Iesniegšana citā elektroniskā sistēmā

Iepirkuma nosaukums
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Iepirkuma apraksts
Tilta pār Salacu pārbūve valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Pamatveids
būvdarbi
piegādes
pakalpojumi
CPV galvenais kods
45221100-3
Daļas
Iepirkums ir sadalīts daļās
Vai uz iepirkumu attiecas GPA?
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu
Izslēgšanas noteikumi
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantu

Paņēmieni
Vispārīgās vienošanās veids
Vispārīgā vienošanās netiek slēgta
Vispārīgā vienošanās bez konkursa atsākšanas
Vispārīgā vienošanās ar konkursa atsākšanu
Vispārīgā vienošanās ar daļēju konkursa atsākšanu
Vai paredzēts izmantot elektronisko izsoli?
Paredzamā vērtība
Paredzamā vērtība
Nav
Termiņu aprēķins
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
06/02/2024 10:00
Piedāvājumu atvēršanas laiks
06/02/2024 14:00
Pārskatīšanas termiņa apraksts
Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 30/01/2024
Atvēršanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēma
Iespējas un atkārtojumi
Pārjaunojumu maksimums
0
Vai paredzētas iespējas?
Vai paredzēti atkārtojumi?
Atlases prasības
Tips Apraksts
Piemērotība profesionālās darbības veikšanai Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Tehniskās un profesionālās spējas Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Citas prasības
Vai jānorāda līguma izpildē norādītā personāla vārdi un profesionālā kvalifikācija?
Vai līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Līdzdalība ir paredzēta aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālā un profesionālā integrācija
Nav
Vai nepieciešama drošības pielaide?
Vērtēšanas kritēriji
Tips Nosaukums Apraksts Algoritms Vērtība
Cena Piedāvātā līgumcena Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Precīzs punktu skaits 100
Informācija par līgumu
Līguma izpildes valsts
Latvija
Līguma izpildes valsts administratīvi-teritoriāla vienība
LV008
Līguma izpildes pilsēta
Salacgrīva
Papildinformāciju par līguma izpildes vietu
Tilts pār Salacu valsts galvenā autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km
Līguma darbības termiņš
Periods
Ilgums mēnešos
Līguma darbības termiņa ilgums
17 mēneši
ES fondi
Norādiet, vai iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem
Piedāvājuma nodrošinājums
Vai ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums
Norādiet piedāvājuma nodrošinājuma veidu
  • Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma derīguma termiņš
6 mēneši

Rezervēta izpilde
Vai līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām?
Pretendenta juridiskā forma
Vai Pretendentam, kam ir piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, ir vajadzīga noteikta juridiskā forma?

Pretendentam pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība vai jāslēdz sabiedrības līgums, ja līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piegādātāju apvienībai

Izpildes noteikumi
Līguma noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma projektu
Līguma finansiālie noteikumi
Saskaņā ar iepirkuma līguma projektu
Vai elektroniskie rēķini tiks pieņemti vai ir obligāti?
Prasīts
Atļauts
Nav atļauts
Vai tiks izmantoti elektroniski maksājumi?
Vai tiks izmantoti elektroniski pasūtījumi?

Piekļuve dokumentiem
Vai kādiem iepirkuma dokumentiem ir ierobežota piekļuve?
Adrese, kurā iesniedzami piedāvājumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113861
Iesniegšanas valoda
latviešu valoda
Iesniegšanas veids
Vai piedāvājums iesniedzams elektroniskā kataloga veidā?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai paredzēts iesniegt piedāvājuma variantus?
Atļauts
Nav atļauts
Prasīts
Vai atļauts iesniegt vairāk, kā vienu piedāvājumu?
Cita informācija
1) Paziņojumā norādītais līguma izpildes laiks "mēnešos" norādīts "17", ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma dokumentos norādīto informāciju būvdarbu izpildes laiks ir 520 dienas; 2) VSIA "Latvijas Valsts ceļi" veic iepirkumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 05.12.2023. sēdē (protokols Nr. 60, 73.§) izskatīto Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu “Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi” un starp Satiksmes ministriju, VSIA "Latvijas Valsts ceļi"un Limbažu novada pašvaldību 20.12.2023. noslēgto sadarbības līgumu par attiecīgā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un būvdarbu iepirkuma procedūras organizēšanu; 3) Pasūtītājs, kas, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, slēgs iepirkuma līgumu, tiks precizēts atbilstoši projekta realizēšanai pieejamā finansējuma avotam; 4) Limbažu novada pašvaldība Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) 2023.gada 3.maijā izsludinātajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) Militārās mobilitātes projektu konkursā ir iesniegusi projekta pieteikumu “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai”. Līdz ar to objekta būvdarbiem var tikt piesaistīts EISI Militārās mobilitātes finansējums, vai citi ārvalstu vai valsts budžeta finanšu līdzekļi, ja EISI Militārās mobilitātes finansējums netiks apstiprināts; 5) Šis ir paziņojums par iepirkuma nolikuma grozījumiem Nr. 1 saskaņā ar iepirkuma komisijas 12.01.2024.. sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
Pārskatīšanas iestāde
Organizācijas loma
Pārskatīšanas organizācija
Organizācijas nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācijas identifikators
90001263305
Organizācijas daļas nosaukums
Nav
Organizācijas valsts apakšiedalījums
LV006
Organizācijas valsts
Latvija
Organizācijas interneta adrese
https://www.iub.gov.lv
Organizācijas iela
Smilšu iela 1
Organizācijas pilsēta
Rīga
Organizācijas pasta indekss
LV-1919
Organizācijas kontaktpunkts
Juridiskais departaments, pasts@iub.gov.lv, +37122416641